فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی

فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی

Accounting and auditing reviews
فصلنامه‌ی "بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران"، نشریه‌ای است با رویکرد علمی-پژوهشی که با رسالت توسعه‌ی حسابداری در کشور، شناسایی مسایل حسابداری و حسابرسی سازمان‌های ایران و ارایه ی راهکار برای آن، مقاله‌های علمی-پژوهشی در حوزه‌ی حسابداری را منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

سردبیر:ساسان مهرانی
طهمورث حسنقلی پور یاسوری
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:حسابداری
سازمان همکار