فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی

فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی

Accounting and Auditing Reviewپوستر فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی

بررسی‌های حسابداری و حسابرسی نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش حسابداری در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارانه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه حسابداری را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. این نشریه از مهر ماه سال ۱۳۷۱ آغاز به کار کرد و بصورت فصلی منتشر می‌شود.

حوزه های پذیرش :

حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری مدیریت، مالی شرکتی، حسابداری بین المللی