برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)

برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)
سردبیر:اصغر ضرابی
سید اسکندر صیدایی
نام اختصاری:برنامه ریزی فضایی
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:جغرافیا
سازمان همکار