فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا

فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا

Space planning
نشریه برنامه‌ریزی و آمایش فضا یکی از نشریات انتشارات دانشگاه تربیت مدرس است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه منتشر می شود.

سردبیر:عبدالرضا رکن الدین افتخاری
محمد شریفی کیا
موضوعات اختصاصی:جغرافیا