فصلنامه برنامه ریزی و بودجه

فصلنامه برنامه ریزی و بودجه

The Journal Of Planning and Budgetingپوستر فصلنامه برنامه ریزی و بودجه

فصلنامه "برنامه­ ریزی و بودجه" بر اساس نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۵۹۱۰۹ مورخ ۱۳۹۰.۰۸.۱۷ از شماره ۱۱۲ دارای اعتبار علمی - پژوهشی است و چاپ مقاله د ر آن برای ارتقای اعضای هیات علمی د انشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی موثر است.

 اهداف 
      • تقویت جایگاه دانش رشته‌های اقتصاد در هرم حاکمیت شایسته
      • کمک به تولید دانش بومی در رشته‌های مختلف اقتصاد
      • ایجاد بستری مناسب برای نظریه‌پردازی با رویکرد مرجعیت علمی
      • شکل‌دهی گفتمان بین اندیشمندان و کارگزاران کشور
      • ارتقای جایگاه علمی کشور در سطح منطقه و بین‌المللی
      • ایجاد زمینه برای آینده اندیشی توسعه کشور و توجه ویژه به موضوعات سیاستگذاری

جامعه مخاطب نشریه

 تمامی پژوهشگران، استادان، دانشجویان و فعالان حوزه ی اقتصاد و برنامه ریزی  
 برنامه ریزان و دست اندرکاران امور توسعه و اقتصادی کشور