برنامه ریزی و توسعه گردشگری

برنامه ریزی و توسعه گردشگری
سردبیر:سعید راسخی
دکتر صادق صالحی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:جغرافیا
سازمان همکار