مجله بوم شناسی آبزیان

مجله بوم شناسی آبزیان

Aquatic Ecologyپوستر مجله بوم شناسی آبزیان

احتراما به استحضار می رساند که نشریه علمی پژوهشی بوم شناسی آبزیان به صاحب امتیازی دانشگاه هرمزگان ، آماده دریافت مقالات علمی پژوهشی محققان گرامی با موضوع مقالات در رابطه با کلیه جنبه های بوم شناختی آبزیان شامل تاثیر عوامل زیستی و غیر زیستی بر آبزیان، تاثیر عوامل محیطی بر ترکیبات فعال زیستی موجودات دریایی، بررسی عوامل موثر بر تکثیر و پرورش و تغذیه آبزیان، ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان، ارزیابی ذخایر آبزیان، آلودگی های اکوسیستم های آبی و تاثیر آن بر آبزیان از سراسر کشور می باشد. هیات تحریریه نشریه متشکل از اساتید برجسته علوم زیستی کشور می باشد . از کلیه صاحبنظران و متخصصان گرامی، پژوهشگران و دانشجویان عزیز جهت اشتراک نتایج مطالعات خود در این نشریه دعوت به عمل می آید. صدور دستور مقتضی جهت اطلاع رسانی به اساتید، محققین و دانشجویان گرامی آن دانشگاه موجب مزید امتنان خواهد بود.