دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران

دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران

Ecology of Iranian Forestsپوستر دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران

 براساس مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در جلسه مورخه ۱۳۹۰.۳.۷ که طی نامه شماره ۳.۱۱.۴۲۸۱۱.۹۰  به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ابلاغ شد نام مجله "بوم شناسی جنگلی ایران" مورد تایید قرار گرفت.

حوزه های پذیرش مقالات:

 بوم­ شناسی جنگل، جنگل­ شناسی، جنگل­داری، اندازه ­گیری جنگل، مهندسی جنگل و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت حوزه­ های جنگلی ایران.