دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی

دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی

Journal of agricultural biotechnology
دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران در حوزه های بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی منتشر می شود.

این نشریه به زبان فارسی مقالات علمی پژوهشی می پذیرد.