پترولوژی

پترولوژی
سردبیر:دکتر قدرت ترابی
دکتر قدرت ترابی
نام اختصاری:IJP
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:زمین شناسی
سازمان همکار