فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری

فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری

Electronic and cyber defense
مجله پدافند الکترونیکی و سایبری توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) منتشر می شود.

این نشریه به صورت فصلنامه به زبان فارسی و در حوزه پدافند الکترونیکی و سایبری مقاله می پذیرد.