مجله پژوهش آب ایران

مجله پژوهش آب ایران

Iranian Water Researches Journal
نشریه پژوهش آب ایران توسط دانشگاه شهرکرد منتشر می شود.

مجله دارای اعتبار علمی-پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و به زبان فارسی در حوزه های آب و خاک مقاله می پذیرد.