فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی

فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی

Journal of Research in Psychological Healthپوستر فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی

اهداف و اولویت ها : هدف اصلی فصلنامه تبادل آرا و اندیشه های پژوهشگران و اندشمندان حوزه های مختلف مرتبط با سلامت، و ارتقای دانش در این حوزه است.

حوزه ها (scope)و شاخه های علمی اصلی فصلنامه عبارتند از:

۱.جنبه های روان شناختی و روان فیزیولوژیکی بیمار یهای مزمن ۲. استرس و مقابله ۳. مدل های رفتاری، شناختی و اجتماعی مرتبط با سلامتی ۴. فرایندهای روانی و اجتماعی موثر در روان پدیدایی و تداوم اختلالات روانی و بیماری های تهدید کننده سلامتی ۴. مداخلات روان شناختی در درمان بیماری های تهدید کننده سلامتی ۵. رابطه فرهنگ و سلامت ۶. مطالعات با روش شناسی کیفی و ترکیبی در حوزه روان شناسی سلامت ۷. توسعه مطالعات میان رشته ای در حوزه سلامت

مقالات زیر از اولویت بیشتری برای چاپ و پذیرش برخوردارند:

۱. مقالات دربردارنده ایده های جدید

۲.مقالات بر گرفته از رساله های دکتری

۳.مقالاتی که برای جمع آوری داده ها از روش های غیر از پرسشنامه خودسنجی استفاده کرده اند

۴.مقالاتی که با روش شناسی های کیفی انجام شوند

۵.مقالاتی که روی گروه های آسیب پذیر نسبت به مشکلات سلامتی و افراد دارای مشکلات روانی و جسمی انجام شده است

۶.مقالات اثربخشی که قواعد استاندارد پژوهش های اثربخشی مانند ثبت طرح اثربخشی در سامانه http://www.irct.ir/ و کنترل عوامل مداخله گر در اثربخشی را سنجیده باشند.

از ابتدای سال ۱۴۰۲ ارسال چکیده مبسوط انگلیسی برای دریافت و پذیرش مقاله الزامی است.