پژوهش نفت

پژوهش نفت
سردبیر:علی اکبر سیف کردی
جعفر توفیقی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
سازمان همکار