پژوهش و برنامه ریزی شهری

پژوهش و برنامه ریزی شهری
سردبیر:علی شکور
محمدرضا رضایی
نام اختصاری:پژوهش و برنامه ریزی شهری
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:جغرافیا
سازمان همکار