فصلنامه پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران

فصلنامه پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران

Iran Polymer Technology Research and Developmentپوستر فصلنامه پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران

نشریه پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران با هدف ارتقای سطح دانش پژوهشگران در زمینه های مختلف علوم و فناوری پلیمر و در راستای ترویج علم پلیمر و ایجاد فضای مناسب برای مشارکت مراکز علمی صنعتی به صورت فصل نامه از ابتدای سال ۱۳۹۵ از سوی انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران منتشر شده است.

از کلیه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان دعوت می شود تا ضمن ارسال مقالات علمی- ترویجی خود در زمینه های مختلف پلیمری در انتشار موفقیت آمیز این نشریه مشارکت فرمایند.