پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران

پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران
سردبیر:فاطمه گوهرپی
مهرداد کوکبی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
سازمان همکار