فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی

فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی

Journal of Economic Research and Policiesپوستر فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی

فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی با هدف تعمیق و توسعه همکاری دانشگاه ها ٬ موسسات آموزش عالی و نهادهای پژوهشی با وزارت علوم اقتصادی و دارایی ونیز هم چنین کاربردی شدن تحقیقات اقتصادی کشور از سال ۱۳۶۹ منتشر می گردد .
این نشریه از شماره ۵۴ تابستان ۱۳۸۹، طبق مجوز شماره ۱۶۳۴۵۴ مورخ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور(وزارت علوم٬تحقیقات و فناوری) با رتبه بندی علمی-پژوهشی منتشر می شود.

مهم ترین حوزه های مورد تاکید برای انتشار مقاله ها به شرح زیر می باشد:
-موضوعات مرتبط با اقتصاد کلان

- موضوعات مرتبط با اقتصاد خرد
- حوزه های بین رشته ای مرتبط با اقتصاد
- حوزه های مرتبط با اقتصاد بین الملل
- حوزه های بخش عمومی و مالیه عمومی
- رشد اقتصادی
- تورم
- بیکاری
- اقتصاد و مالیه بین الملل
- بازار سهام
- سرمایه گذاری، مالیات و مالیه عمومی
- پول و بانکداری
و سایر حوزه های اقتصادی با جذابیت های سیاست گذاری و کاربردی