دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا)

دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا)

Researches on mystical literatureپوستر دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا)

براساس رای مورخ ۸۵.۶.۱۱ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور درجه علمی به نشریه «گوهر گویا» اعطا گردید و با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران است.

و بر اساس نامه مورخ ۸۸.۷.۶  کمیسیون نام مجله، به «پژوهشنامه زبان و ادب فارسی (گوهر گویا)» تغییر یافت.

اهداف و انتشارنشریه پژوهش های ادب عرفانی:

 ۱- کمک به ارتقای سطح پژوهش در زمنیه موضوعات ، مباحث ومفاهیم عرفانی در سنت های ادیان مختلف ۲- جهت دهی وسمت وسو بخشیدن به مطالعات پراکندهای که در زمینه مباح عرفانی به انجام میرسد. ۳-ایجاد فضاوبستر مناسب برای انتشار به موقع یافته های نوین پژوهشگران در زمینه مطالعات عرفانی

نشریه پژوهش های ادب عرفانی دانشگاه اصفهان به منظور گسترش مرزهای دانش ، افزایش اطلاعات وپژوهشهای علمی ، نشر نتایج تحقیقات بدیع وارزشمند در زمینه مسائل ومباحث عرفانی ، شناساندن فعالیت های علمی پژوهشگران وتوسعه و استحکام روابط علمی میان پژوهشگران کشور فعالیت دارد.

چشم­ انداز:

برای تحقیق چنین هدفی زمان نسبتا درازی باید صرف شود تا همه محققان، استادان ودانشجویان دانشگاهای کشور، فصلنامه را بشناسند و در صورت مفید بودن مقالات آن­را به دیگران معرفی کنند. این نشریه امیدوار است به نشریات بین المللی اضافه شود.