پژوهش های ادبیات تطبیقی

پژوهش های ادبیات تطبیقی
سردبیر:رویا لطافتی
میریلا احمدی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادبیات و زبان ها
سازمان همکار