پژوهش های ادیانی

پژوهش های ادیانی
سردبیر:سیدحسن اسلامی اردکانی
سید ابو الحسن نواب
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادیان، مذاهب و عرفان
سازمان همکار