پژوهش های انسان شناسی ایران

پژوهش های انسان شناسی ایران
سردبیر:ناصر فکوهی
غلام‌رضا غفاری
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم اجتماعی
سازمان همکار