دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی

دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی

Iranian Studiesپوستر دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی

 دوفصلنامه پژوهش­‌های ایرانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران نشریه‌ای علمی است در زمینه تاریخ فرهنگ، زبان و ادب و تمدن ایران، حداکثر در دو شماره در سال منتشر می­‌شود. این مجله به منظور گسترش تاریخ و فرهنگ و زبان و آداب و رسوم و سنن  ایرانی اهتمام دارد و مقالاتی که در این حوزه نگاشته شده‌اند، پذیرش می‌نماید. مجله پژوهش‌های ایرانشناسی هرگونه تحقیق تازه در حوزه‌های تاریخی، باستانشناسی، ادبی، فلسفی، دینی، عرفانی،  زبانی، زبان­های باستانی، فرهنگ و هنر، مردم شناسی، خرده فرهنگها،  فلکلورهای محلی، صنایع دستی و هر آنچه که به نحوی مربوط به ایران فرهنگی است در ساختار علمی و پژوهشی  مد نظر دارد.