پژوهش های ایران شناسی

پژوهش های ایران شناسی
سردبیر:ژاله آموزگار

نام اختصاری:ایران شناسی
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم اجتماعی
سازمان همکار