مجله پژوهش های جغرافیای انسانی

مجله پژوهش های جغرافیای انسانی

Human Geography Researchپوستر مجله پژوهش های جغرافیای انسانی

مجله پژوهش های جغرافیای انسانی از سال ۱۳۴۷ با یک شماره ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی منتشر یافت و سپس در موسسه جغرافیا تا شماره ۲۰ با عنوان گزارش های جغرافیای و در ادامه با عنوان پژوهش های جغرافیایی تا شماره ۴۴ منتشر گردید و از شماره ۶۵ به بعد در سال ۱۳۸۵ به دلیل تخصصی شدن به دو نشریه با عناوین پژوهشهای جغرافیای انسانی و پژوهشهای جغرافیای طبیعی انتشار یافته و تا کنون ۱۰۵ شماره تا زمستان ۱۳۹۷ منتشر شده است.

انتشار نشریه علمی - پژوهشی حاضر در فرآیند نیل به اهداف توسعه علمی کشور و به خصوص ارتقای کیفی رشته علوم جغرافیایی، خود افزون بر ایجاد فرصت و انگیزه برای درج مقالات علمی-پژوهشی اعضای هیات علمی گروه های تخصصی برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی روستایی، جغرافیای سیاسی، گردشگری، برنامه ریزی منطقه ای و ناحیه ای، سنجش از دور و آمایش سرزمین، ارائه و چاپ مقالات علمی و پژوهشی دانشوران و پژوهندگان دیگر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی را نیز امکان پذیر ساخته است.

هدف اصلی از انتشار فصلنامه حاضر، در واقع پاسخی است به این دغدغه، که ارائه و بررسی مسائل، مشکلات، پرسش ها و چالش های مهم نظری و علمی مطرح در عرصه های برنامه ریزی و ...؛ در جهان پویا و در تحول پرشتاب امروزی، و فعالیت و تامل پژوهشگرانه به منظور پاسخ یابی برای آنها، در چهارچوب کار ویژه یک نشریه تخصصی، علمی و پژوهشی انسجام یابد و از سامان خاص برخوردار شود. اهتمام به این امر مهم، که شاخصه اصلی پویایی یک محیط دانشگاهی و پژوهشی امروزی است، مستلزم فراهم آمدن مجالی بود برای ارائه نتایج فعالیت های علمی و دستاوردهای پژوهشی استادان، دانشوران و پژوهندگان متخصص، و از این طریق برقراری ارتباط و تعامل علمی- پژوهشی به منظور بسط و ارتقای آگاهی تخصصی و نتیجه گیری های سودمند، عملی و مشکل گشا در زمینه های یاد شده است.