فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی

فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی

Physical Geography Researchپوستر فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی

نشریه پژوهش های جغرافیای طبیعی مصمم به انتشار یافته های پژوهشی مرتبط با جغرافیای طبیعی ایران است. در این راستا تلاش دارد جدیدترین یافته هایی که به نحوی در حل معضلات محیط طبیعی کشور و یا توسعه مرزهای دانش بشری در سطح جهانی و ملی در مورد توان ها و محدودیت های محیط طبیعی ایران و یا مرتبط با ایران بوده را ارزیابی و در اختیار مخاطبان و علاقه مندان قرار دهد. این نشریه هم اکنون در پایگاه های استنادی کشور نمایه شده و تلاش دارد در پایگاه های بین المللی نیز نمایه گردد.