فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی

فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی

Journal of Stratigraphy and Sedimentology Researchesپوستر فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی

فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی از حوزه های موضوعی زیست شناسی چینه نگاری، چینه نگاری سکانسی میکروفاسیس، پالئواکولوژی مهندسی، رسوبات کواترنر، رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی، رسوب شناسی و کانسارها، هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی استقبال می نماید.