پژوهش های حسابداری مالی

پژوهش های حسابداری مالی
سردبیر:محسن دستگیر
دکتر ناصر ایزدی‌نیا
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:حسابداری
سازمان همکار