پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
سردبیر:رضوان حجازی
فرزانه حیدر پور
نام اختصاری:faar
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:حسابداری
سازمان همکار