پژوهش های حقوق تطبیقی

پژوهش های حقوق تطبیقی
سردبیر:محمد عیسائی تفرشی
دکتر ابراهیم عزیزی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فقه و حقوق
سازمان همکار