پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی

پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی
سردبیر:علی ربانی خوراسگانی
دکتر سید علی هاشمیان فر
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم اجتماعی
سازمان همکار