پژوهش های رشد و توسعه پایدار

پژوهش های رشد و توسعه پایدار
سردبیر:یداله دادگر
دکتر عباس عصاری آرانی
نام اختصاری:پژوهشهای اقتصادی
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:اقتصاد
سازمان همکار