پژوهش های روستایی

پژوهش های روستایی
سردبیر:محمدرضا رضوانی
دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی
نام اختصاری:JRUR
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:جغرافیا
سازمان همکار