پژوهش های صنایع غذایی

پژوهش های صنایع غذایی
سردبیر:بابک قنبرزاده
دکتر شمس اله عبداله پور
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:صنایع غذایی
سازمان همکار