دوفصلنامه پژوهش های علم و دین

دوفصلنامه پژوهش های علم و دین

Researches on Science and religionپوستر دوفصلنامه پژوهش های علم و دین

مجله علمی- پژوهشی پژوهش های علم و دین فعالیت علمی خود را با هدف گسترش ادبیات علم و دین در جامعه علمی ایران و بررسی ابعاد گوناگون این مساله از سوی صاحب نظران داخلی و بین المللی، بالاخص بازشناسی ابعاد آن در اندیشه اسلامی آغاز کرده است.

برخی از موضوعات پیشنهادی این نشریه:

تاریخ و تحولات مساله علم و دین در جهان اسلام و غرب
رویکرد های گوناگون (فلسفی، کلامی، علمی، جامعه شناختی،  تاریخی و ...) به مساله علم و دین
نسبت میان علم و دین: تعارض، استقلال، گفتگو، وحدت، همبستگی و ...
نسبت دین با علوم ریاضی، طبیعی و انسانی
نظریات برجسته علمی تاثیرگذار بر دین در جهان اسلام و غرب
دیدگاههای دانشمندان و فیلسوفان برجسته علم در باره دین
نسبت خدا با طبیعت و بررسی ابعاد علمی قرآن
مطالعه موردی نظریات علمی مثل نظریه تکامل در نسبت با دین
مناسبات علم و دین در عصر جهانی شدن
علم و تمدن در جهان اسلام: تحولات تاریخی، ابعاد و کارکردها                  
نقش دین در ظهور و افول تمدن ها
دانشمندان بزرگ جهان اسلام و نقش آنها در پیشرفت های علمی
دیدگاه متفکران مسلمان درباره مساله علم و دین و نیز امکان علم دینی
تفاوت های علم اسلامی با علم مسیحی و علم سکولار
امکان و ارائه مدل برای اسلامی کردن علوم (علوم انسانی اسلامی، علوم طبیعی اسلامی و ...)

شماره مجوز علمی- پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم ۲۱۳۱۷۶ /۳ تاریخ ۱۳۹۱.۱۰.۲۰