پژوهش های علوم شناختی و رفتاری

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری
سردبیر:مختار ملک پور
دکتر رضا هویدا
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم تربیتی
سازمان همکار