پژوهش های علوم شناختی و رفتاری

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری

Journal of Research in Cognitive and Behavioral Scienceپوستر پژوهش های علوم شناختی و رفتاری

نشریه پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری  از جمله نشریات پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان است که از سال ۱۳۹۰ منتشر شده است و به صورت فصلنامه منتشر می شود.

نشریه پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری دانشگاه اصفهان بمنظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی در زمینه‌های روان‌شناسی، کوکان با نیازهای خاص (استثنایی) و توانبخشی است. مقاله های کاربردی بامحتوای علمی - پژوهشی که در جهت رفع مشکلات کشور نوشته شده باشند نیز در اولویت قرار می گیرند.انتظار می رود مقاله های تجربی با  پشتوانه تحلیل و تفسیر نظری و مقاله های نظری بسته به موضوع حاوی جنبه های عملی و کاربردی باشند.لازم است نگارش مقاله به ویژه در بخش مقدمه و نتیجه گیری،  چنان باشند که کلیات موضوع، اهمیت و جایگاه آن در مرزهای دانش و  انگیزه مولفان برای پرداختن به مسئله مورد بحث به طور صریح و قابل فهم بیان شده باشد.