مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل

مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل

Forest and Wood Science and Technology Researchپوستر مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل

مجله علوم و فنآوری چوب و جنگل یکی از فصلنامه های علمی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان می باشد که نتایج آخرین دستاورده های پژوهشی مرتبط با این حوزه ی را منتشر می نماید.