پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
سردبیر:علی اکبر ایزدی فرد

نام اختصاری:پژوهش های فقه و حقوق
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فقه و حقوق
سازمان همکار