پژوهش های فقهی

پژوهش های فقهی
سردبیر:محمدرسول آهنگران
دکتر سیدمحمود میرخلیلی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فقه و حقوق
سازمان همکار