پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی

پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی
سردبیر:کریم حداد ایرانی نژاد
اسداله بابای اهری
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:گیاهپزشکی
سازمان همکار