پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی

پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی

Journal of Applied Research in Plant Protectionپوستر پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی

بر اساس سامانه ارزیابی کمیسیون نشریات علمی کشور، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی  رتبه "ب" را کسب نموده است.

نشریه علمی- پژوهشی "پژوهش ­های کاربردی در گیاه­پزشکی" مقاله های تحقیقی و اصیل در تمامی زمینه های علوم گیاهپزشکی و موضوعات مرتبط با آن را در قالب مقاله  کامل پژوهشی، مقاله کوتاه، گزارش علمی کوتاه  پذیرش و چاپ می کند.

محورهای اصلی پذیرش مقاله: 

مدیریت بیماری های گیاهی
مدیریت آفات گیاهی
مدیریت علف های هرز (با تاکید بر کنترل شیمیایی و زیستی)
حفاظت گیاهان
تشخیص عوامل بیماری زای گیاهی (قارچ ها، پروکاریوت ها، ویروس ها، نماتودها، گیاهان عالی انگل و ...).
کنترل زیستی عوامل بیماری زا گیاهی، آفات گیاهی و علف های هرز
مدیریت تلفیقی آفات (شامل مهره‌داران، بی‌مهرگان، میکروارگانیسم‌ها و علف‌های هرز)
زیست‌شناسی، رفتارشناسی، ژنتیک، بیوشیمی، سیستماتیک، فیزیولژی و اکولژی آفات و عوامل مفید
عوامل تنش‌زای غیرزنده در گیاه‌پزشکی
تنوع زیستی و برهم‌کنش‌ها در گیاه‌پزشکی
روابط متقابل گیاهان، آفات و دشمنان طبیعی
کنترل بیولژیک و میکروبیولژیک، امنیت غذایی و گیاه‌پزشکی
فناوری‌های نوین در مدیریت آفات
کاربرد آفت­کش‌ها و اثرات زیست محیطی آنها
گیاه‌پزشکی و کشاورزی پایدار
اثرات اقتصادی و اجتماعی مدیریت آفات
گیاه‌پزشکی و کشاورزی دقیق