پژوهش های مدیریت در ایران

پژوهش های مدیریت در ایران
سردبیر:عادل آذر
دکتر اصغر مشبکی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار