پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی
سردبیر:شعبان الهی
دکتر اسداله کردنائیج
نام اختصاری:ormr
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار