پژوهش های نوین در تصمیم گیری

پژوهش های نوین در تصمیم گیری
سردبیر:عادل آذر

نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار