پژوهش های نوین روانشناختی

پژوهش های نوین روانشناختی
سردبیر:امیر هوشنگ مهریار
دکتر منصور بیرامی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:روانشناسی
سازمان همکار