پژوهشنامه ادب حماسی

پژوهشنامه ادب حماسی

The Journal of Epicliteratureپوستر پژوهشنامه ادب حماسی

حوزه های تحت پوشش:
۱ . بررسی های ریشه شناختی (اتیمولوژیک) در نامهای اساطیری و شخصیتهای حماسی و سیر تحول آن در زبان و ادبیات فارسی؛
۲ . بحثهای ریشه شناختی اساطیر در ماهیت شخصیتهای اسطورهای و حماسی ) دیدگاههای اسطوره شناسی طبیعی، تاریخی، روانشناختی
و جامعه شناختی)؛
۳ . سیر دوسویه اسطوره و حماسه ( transposition) و دگردیسی هایی که اساطیر در جهان حماسه مییابد یا حرکت معکوس آن از حماسه
به جهان اساطیر؛
۴ . مباحث مرتبط با اسطوره شناسی تطبیقی )درونمایه های مشترک اساطیر هند و اروپایی، هند و ایرانی و سایر ملل، با تکیه بیشتر بر شناخت
اساطیر و حماسه های ایرانی)؛
۵ .سیر تحول ایزدان، ایزد بانوان و پهلوانان در اساطیر و حماسه های ملی و جهان؛
۶ .تاثیر اساطیر و حماسه ها بر ادبیات مدرن؛
۷ .ارتباط اساطیر و حماسه با افسانه ها و قصه های عامیانه؛
۸ . بحثهای مرتبط با شاهنامه فردوسی و شاهنامه های پیش و پس از آن )نسخه شناسی، بررسیهای صورتگرایانه یا فرمالیستی، هنری، ادبی،
تاریخی، جغرافیایی و تحلیلی داستان)؛
۹ . اسطوره و حماسه و بازتاب آن در ادبیات کودکان و نوجوانان؛
۱۰ .بررسی میان رشته ای اساطیر و حماسه ها (رابطه میان اسطوره و ادبیات، روانشناسی، جامعه شناسی، دین و عرفان)