پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

Journal of Crop Breedingپوستر پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

براساس مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در جلسه مورخه ۱۳۸۹.۴.۱۶ که طی نامه شماره ۳.۱۱.۴۰۶۰ مورخه ۱۳۸۹.۴.۲۸ ابلاغ شد، با اعطای اعتبار علمی- پژوهشی به نشریه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی (از سال اول شماره ۱ بهار ۸۸) موافقت به عمل آمد.

حوزه های پذیرش مقالات:

اصلاح نباتات،‌ اصلاح برای تنش‌های زنده و غیرزنده محیطی، اصلاح موتاسیونی، اصلاح نباتات مولکولی و بیوتکنولوژی گیاهی و سایر موضوعات وابسته به اصلاح گیاهان زراعی