پژوهشنامه امامیه

پژوهشنامه امامیه
سردبیر:اسحاق طاهری
سیدابوالحسن نواب
نام اختصاری:imamiya
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فلسفه و کلام
سازمان همکار