دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه

دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه

Journal of Imamiyyah Studiesپوستر دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه

پژوهشنامه امامیه، بر اساس ابلاغیه شماره ۲۳۷۰۹۲/ ۱۸/ ۳ مورخ ۹۵/۱۰/۲۶ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، نشریه پژوهشنامه امامیه دارای درجه علمی پژوهشی است.

حوزه‌های پژوهشی مجله پژوهشنامه امامیه

  - تاریخ شیعه امامیه: بررسی و تحلیل ماهیت، ظهور، رشد و بالندگی و تطورات تاریخی شیعه امامیه در عرصه‌های تاریخی، معرفتی و نیز مظاهر تمدنی آن.
- جغرافیای تاریخی شیعه امامیه: بررسی محدوده جغرافیای شیعه امامیه در طول تاریخ و قبض و بسط آن در نواحی مختلف عالم.
- اعتقادات: بررسی و تحلیل آموزه‌های اعتقادی شیعه امامیه در گستره عام آن در عرصه‌های توحید، نبوت، امامت، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، فرجام‌شناسی و ... .
- شعائر، احکام، اخلاقیات و آموزه‌های معنوی شیعه امامیه.
- مطالعه تطبیقی در عرصه‌های ذکر شده و ارائه نظریات تحلیلی در این زمینه.