پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

Critical Studies in Texts and Programs of Human Sciencesپوستر پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

ماه­نامه «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌­های علوم انسانی»، نشریه‌ای است حاوی مطالب تخصصی در حوزه علوم انسانی، که با هدف نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی، به ویژه متون درسی و کمک درسی دانشگاه‌ها، شناسایی نقاط مثبت و ضعف این متون و مساعدت در جهت بهبود امتیازها و رفع نواقص و اشکال‌های احتمالی موجود در این متون و در کل ایجاد شرایط لازم جهت بهبود کمی، کیفی، علمی و آموزشی منابع درسی، ابتدا با نام «فصل‌نامه نامه علوم انسانی» در بهار ۱۳۷۹ منتشر شد و تا بهار سال ۱۳۸۸، ۱۹ شماره از این نشریه در ۱۵ مجلد به همین نام به چاپ رسید که از شماره  ۶ و۷ به بعد، ترتیب چاپ این مجله از فصل‌نامه به دو فصل‌نامه تبدیل شد. پس از آن، از شماره ۲۰ تا ۳۷ به صورت فصل‌نامه و با نام «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی»، از شماره ۳۸ تا ۴۷  دوماه­نامه و در نهایت از شماره ۴۸ تا کنون به صورت ماه­نامه منتشر می‌گردد.