فصلنامه پژوهشنامه بیمه

فصلنامه پژوهشنامه بیمه

Journal of Insurance Reserchپوستر فصلنامه پژوهشنامه بیمه

 فصلنامه صنعت بیمه در جلسه کمیسیون بررسی نشریات کشور با شماره نامه ۷۲۳۷۶/۱۱/۳ مورخ ۱۳۹۰.۵.۱۲ نشریه مذکور موفق به اخذ رتبه علمی-پژوهشی گردیده و نام آن به پژوهشنامه بیمه تغییر یافته است. لازم به ذکر است طبق تصمیم وزارت علوم دو شماره آخر منتشر شده در سال ۱۳۹۰ (پاییز و زمستان) به عنوان شماره‌های پژوهشی اعلام شده‌اند.

فصلنامه  پژوهشنامه بیمه با رویکرد علمی– پژوهشی در زمینه موضوعات بیمه‌ای در راستای برنامه تحول در صنعت بیمه منتشر می‌شود.

محورهای برنامه تحول صنعت بیمه :

 ۱- افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه

 ۲- خصوصی سازی صنعت بیمه

 ۳- تجاری ، رقابتی و حرفه‌ای کردن صنعت بیمه

 ۴- مشتری مداری در صنعت بیمه

 ۵- قابلیت اعتماد میان مشتریان، نهادهای حاکمیتی و نظارتی صنعت بیمه کشور

 ۶- ساختار صنعت بیمه کشور

 ۷- توسعه فرهنگ بیمه

 ۸- تنوع و عدم تمرکز در ساختار پرتفوی صنعت بیمه

 ۹- گسترش بیمه‌های اتکایی

 ۱۰- صادرات خدمات بیمه‌ای

 ۱۱- نظارت و تنظیم در صنعت بیمه کشور

 ۱۲- سایر موارد مهمی که در راستای برنامه تحول است از قبیل بیمه های خرد- اکچوئری- تعیین قیمت محصولات بیمه‌ای- مدیریت ریسک و ...