پژوهشنامه حقوق کیفری

پژوهشنامه حقوق کیفری
سردبیر:حسین آقا بابایی
محمد رضا نظری نژاد کیاشی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فقه و حقوق
سازمان همکار