پژوهشنامه روانشناسی مثبت

پژوهشنامه روانشناسی مثبت
سردبیر:شعله امیری
دکتر حمید طاهر نشاط دوست
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:روانشناسی
سازمان همکار