پژوهشنامه روانشناسی مثبت

پژوهشنامه روانشناسی مثبت

Journal of Positive Psychologyپوستر پژوهشنامه روانشناسی مثبت

 فصلنامه علمی-پژوهشی روان شناسی مثبت، مجله قطب علمی روان شناسی معنویت و شادی دانشگاه اصفهان است که از مرداد ماه ۱۳۹۳ موفق به اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.

فصلنامه  پژوهش نامه روانشناسی مثبت  از حوزه های موضوعی زیر مقاله می پذیرد:  بخشش، قدردانی، همدلی، معنویت، اخلاق، فضیلت، سرزندگی، معنی داری زندگی، بهزیستی روان شناختی، شادی، خوشبینی، ذهن آگاهی، امید، تفکر مثبت، تاب آوری، ارزش های شخصی و شوق (flow)، نوع دوستی و دیگر موضوعات مرتبط با مولفه های حوزه روان شناسی مثبت نگر.