فصلنامه متن شناسی حکمی و عرفانی

فصلنامه متن شناسی حکمی و عرفانی

Studies philosophical and mystical texts
«فصلنامه علمی متن­شناسی حکمی و عرفانی» با توجه به مجوز شماره ۵۶۳۴۰/ص/۹۹ مورخ  ۹۹.۱۰.۲۹  از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با هدف ایجاد فضایی مناسب برای انتشار آثار علمی برتر پژوهشگران، اساتید، و دانشجویان محترم پیرامون مباحث (حکمی و عرفانی در متون نظم و نثر فارسی  در فرایند انتشار قرار گرفته است.لذا از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران دعوت می شود مقالات علمی خود را جهت بررسی و انتشار در این فصلنامه ارسال نمایند.

زبان اصلی نشریه فارسی به همراه چکیده انگلیسی است.