پژوهشنامه علم سنجی

پژوهشنامه علم سنجی
سردبیر:عبدالرضا نوروزی چاکلی
حمزه علی نور محمدی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
سازمان همکار